Magyar Nemzet

Tanácskozás a szakmai anyanyelv védelmében

N. Tóth Ida

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESz) karöltve az MTA Nyelvtudományi Intézetével, az Anyanyelvápolók Szövetségével, az ELTE Mai Magyar Nyelv Tanszékével és a Magyar Szakírók Szövetségével I. Magyar szakmai anyanyelvi tanácskozást rendez ma délelőtt kilenc órától az MTESz pesti konferencia központjában. A tanácskozás célja áttekintést adni a magyar szakmai anyanyelv jelenlegi állapotáról, az adottságokról, a nemkívánatos jelenségekről és a belátható folyamatokról. Bertók Lóránd professzor, az orvostudomány doktora szaknyelvi gondjainkról beszél délelőtt tíz órától, Kiss József mérnök Szabványainkról és műszaki kiadványainkról címmel tart előadást a szaknyelvi témacsoport keretében. Kis Ádámot, az oktatási témacsoport előadóját a nyelv és az oktatás összefüggéseiről kérdeztük.

- Az új fogalmakat jelölő szavaknál nem a származásra kell fektetni a hangsúlyt, meggyőződésem, hogy érdemesebb arra figyelni: vajon a neologizmusok illeszkednek-e nyelvünk sajátosságaihoz. A szakszóteremtés meglehetősen kétes vállalkozás. A nyelvtudomány egyik adóssága, hogy nem tudja megindokolni, mi az oka annak, hogy egyes szavak minden erőfeszítés nélkül elterjednek, gyökeret vernek, mások pedig rövid virágzás után feledésbe merülnek. Mivel magyarázható, hogy nagyszerűnek tartott, és valóban alkalmas szavak a legnagyobb sajtótámogatás mellett sem tudnak elterjedni, mások pedig észrevétlenül válnak közkinccsé. A számítástechnika egyik kiirthatatlan kifejezése a fájl. Semmit nem jelent. Ráadásul azért is “rossz” szó – ha lehet egyáltalán ilyen jelzőt használni egy szóra –, mert a jl szótagzáró hangkapcsolatot a magyar hagyományosan nem tűri, példa erre sámli, kübli szavunk is, amelyet ötletesen oldott fel nyelv. A fájl kiejtése fonetikai képtelenség számunkra, mégis virágzik a kifejezés. Próbálkoztunk már helyettesítéssel: az állomány szó mellett a fájl verhetetlennek bizonyult. A számítógép szavunk viszont meghonosodott, annak ellenére, hogy talán nem is a legkifejezőbb, hiszen a számítógép többnyire nem számít... A hetvenes években nagy versenyfutás volt a számítógép és a számológép között, akik a szegedi egyetemre jártak, azok számológépnek mondták, amit a Budapesti Műszaki Egyetemen számítógépnek. A vita mára eldőlt, ráadásul a számológép is megtalálta saját, jól elkülönülő jelentésterületét.

- Tapasztalatom szerint a legtöbb a művelt és elhivatott tanárokon, valamint az ápolt, igényes tankönyveken múlik. Előfeltevéseim alapján készítettem egy kérdőívet, amelyet szűk körben, saját hallgatóimmal, kollégákkal és néhány középiskolással is kitöltettem. Kérdésemre, hogy a válaszadó szakmájában szükség van-e összefüggő szöveg megfogalmazására, sajnálatos módon egyes idegennyelv-szakosok azt válaszolták, hogy erre nincs szükségük magyarul. Ugyanakkor többen megjegyezték, hogy ilyen jellegű képzésben részük van, de csak idegen nyelven. Sokszor, sokhelyütt hangoztatott tény, hogy magyar nyelvi illetékességet a leendő tanítókon és tanárokon kívül egyedül a magyar szakos bölcsészek szerezhetnek a hazai felsőoktatásban. Pedig a történelem- vagy fizikatanár is magyarul oktatja tanítványait, a szakmunkásokat is magyar nyelven kell a mérnöknek eligazítania, és a boltban szintén magyarul folyik a társalgás, hogy további példákat ne is említsek… A következő kérdésekből kiderült, hogy a válaszadók jelentős része nem tanult szóban vagy írásban fogalmazni, illetve ha tanult is, úgy érzi, nem eleget. Nézetem szerint a retorikát minden egyetemen-főiskolán tanítani kellene. Képtelenség? A budapesti bölcsészkaron minden hallgatónak meg kell ismerkednie a számítógéppel. Néhány éve ezt is képtelenség lett volna megkövetelni, és ma valóság. A nyelvi ideálra vonatkozó kérdésemre sokan bevallották, hogy tanulmányaik során még nem találkoztak olyan tanárral, aki nyelvi példaképük lehetett volna, és nem kevesen az egyetemen sem hallottak kifogástalan magyar beszédet. Utolsó kérdésem a magyar oktatásügy sajátos lehetőségét, a magyar szakemberré válás egy meggondolandó feltételét vizsgálta. A mai Magyarországon ugyanis elvégezhető az egyetem, kiadható a magyarul megírt diploma olyan szakembernek is, aki egyetlen magyar szót ki nem mond és le nem ír egyetemi tanulmányai ideje alatt. Ez nézetem szerint még egy idegennyelv-tanár esetében is káros, minden más szakma esetében pedig megengedhetetlen. Nem ideológiai, nem is érzelmi okokból, egyszerűen szakmailag. Hogy ez elő ne fordulhasson, megfontolandónak tartom a kifejezőkészség értékelését minél korábban, akár már a magyar írásbeli és szóbeli érettségin, a későbbi tanulmányok során pedig ajánlom, hogy egy félév retorikai és helyesírási gyakorlat elvégzése után kaphassanak csak diplomát a diákok, készüljenek bár mérnöknek, vagy biológusnak. A magyar nyelven oktató tanároknak szívem szerint kötelezővé tenném, hogy szakjuktól függetlenül vizsgát tegyenek az általános és a szaknyelvi norma ismeretéből.